Финансов речник

Проверка на наличността по сметката и статуса на картата и последващо разрешаване или отхвърляне на трансакцията.
Състояние на кредитна или дебитна карта, което позволява извършване на трансакции с нея.
Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на получаване на част от годишната печалба.
Притежател на акции в акционерно дружество.
Компания(фирма), чиито капитал се образува от вноските на участниците с дялове. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно със сумата на притежаваните от тях акции
Анексът е допълнително споразумение към подписан договор. С него се изменят  условия по договора.