Финансов речник

Ограничение, пределно количество, пределна норма, граница.
Ограничение по отношение на броя или сумата на трансакциите, които могат да се направят с кредитна или дебитна карта за определен период от време. Лимитите се определят на трансакция, за ден и за седмица.
Възнаграждение, което длъжникът плаща на кредитора за ползване на неговите парични средства.
Процентът, с който финансовата институция олихвява предоставените в заем средства.