Финансов речник

Датата, на която трябва да се плати вноската по кредит или кредитна карта.
Датата на изтичане на договорения срок, за който е отпуснат кредита.
Персонален идентификационен номер /ПИН/, секретен код, свързан с дадена кредитна или дебитна карта. Предоставя се на клиента с картата и служи за идентификация при използване на картата на банкомат или ПОС-терминал. ПИН кодът е най-малко четирицифрен и има правната сила на електронен подпис. В случай, че клиентът забрави ПИН кода на своята карта, се налага издаване на нова карта.
Документ, който се попълва и подписва от наредителя на превода и служи като основание на банката за извършване на превод от сметката на клиента.
График за плащане на погасителни вноски до пълното изплащане на кредита.
Лице, което поема отговорност за изплащане на кредита, ако не го изплати кредитополучателя.
Устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги при търговец или се получават пари в брой при използване на банкова карта в режим он-лайн.
Процесът на изготвяне и доставяне на банкова карта на притежател, който е забравил ПИН кода към картата си или чиято карта е била открадната, изгубена или повредена.
Кредит, който не се погасява в срок.
Дължимите лихви, които не са платени в срок от кредитополучателя.