Финансов речник

Сумата, която е на разположение да бъде използвана посредством картата от картодържателя.
Кредит, който може да бъде многократно отпускан, усвояван, и след погасяване отпускан отново при същите условия и размер.
Частни лица, или организации, създадени съобразно закона, които се третират като местни лица според данъчното законодателство и законодателството за валутния контрол.
Доход от производствената употреба на земята. Цената на земята се капитализира в поземлена рента.
Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.
Сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити.