Финансов речник

Банкова карта, чрез която клиентът може да използва средствата от сметката си чрез теглене на суми от АТМ устройства или плащане на ПОС терминал и в интернет.
Споразумение, по силата на което кредитора се задължава да отпусне на кредитополучателя парична сума при уговорени условия и срок. Кредитополучателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне в определения срок, като заплати уговорените лихви и такси.