Минимална месечна погасителна вноска (МПВ) е най-малката възможна сума, която трябва да внесеш след използване на кредитната ти карта. Тя се определя от размера на дължимата сума по твоята кредитна карта.

Размерът на твоята минимална месечна погасителна вноска е 10 % (десет процента) от общото задължение към последно число на съответния календарен месец, намалено с Годишна такса за обслужване, в случай че такава е била начислена.

Пример 1:

Ако Потребителят усвои 960 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лева.) на АТМ на първо число на месеца, от лимита му се начислява лихва в размер на 0.1% на ден върху усвоената и непогасена главница. Освен това се начислява и такса за усвояване на суми от АТМ, съгласно Тарифата за ползване на кредитната карта в размер на 30.30 лева. Kалкулираната минимална погасителна вноска (МПВ), която потребителят трябва да заплати в периода от 1-во до 5-то число на следващия месец ще е 101.91 лева (сто и един лева и деветдесет и една стотинки). 

960 + 28.8 (0.1%/ден) + 30.30 (1.50 +3%) = 1 019.1 (общо задължение за предходния месец)

10% от 1019.1 = 101.91 (минимална месечна погасителна вноска)

За целта на примера се приема, че месецът е имал 30 дни

Пример 2:

Ако Потребителят усвои 960 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лева.) на ПОС на първо число на месеца, от лимита му се начислява лихва в размер на 0.05% на ден върху усвоената и непогасена главница. Kалкулираната минимална погасителна вноска (МПВ), която потребителят трябва да заплати в периода от 1-во до 5-то число ще е 97.44 лева (деветдесет и седем лева и четирдесет и четири стотинки).

960 + 14.4 (0.05%/ден) = 974.4 (общо задължение за предходния месец)

10% от 974.4 = 97.44 (минимална месечна погасителна вноска)

Не се, притеснявай, няма нужда да пресмяташ това сам всеки месец. С услугата SMS известяване ще получаваш напомнящ SMS  за размера и падежа на предстоящите ти вноски, а информация за това ще откриеш и в потребителския си профил.