Изчисление на ГПР - какво включва и как се прави?

Годишният процент на разходите (ГПР) изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни, възнаграждения от всякакъв вид), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

  • Годишният процент на разходите по AXI Card е в размер на 49.84% и се изчислява при следните допускания:
  • Договорът ще е валиден за срока, за който е бил сключен и Кредитодателят и Кредитополучателят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по договора.
  • Пълният размер на кредита е усвоен от Кредитополучателя незабавно в брой на АТМ-устройство;
  • Главницата се погасява от потребителя на равни месечни вноски и погасяването започва един месец след датата на първоначалното му усвояване
  • Кредитът се предоставя за срок една година, считано от датата на първоначалното му усвояване и окончателното му плащане, направено от Кредитополучателя, погасява остатъка от главницата, лихвата и други разходи, ако има такива.

Типичен пример:

Ако Потребителят усвои 960 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лв) на АТМ на първо число на месеца (начислява се такса за усвояване на АТМ в размер на 30.30 лв) и плати до 05-то число на следващия месец цялото си задължение в размер на 960 лв, то той ще заплати обща сума в размер на 1019.10 лева.

В случай, че Потребителят не заплати цялото възникнало задължение до следващото 05-то число на месеца, но заплати сума в размер на 10% от общото задължение, т.е. 101.91 лв., в уговорения срок, то общото натрупано задължение ще е в размер на 917.19 лева. Потребителят ще е погасил всичките лихви и допълнителни разходи по задължението в размер на 59.10 лв., както и 42.81лв. от главницата. Непогасената главница, върху която ще се начислява от този момент лихвата ще е в размер на  917.19лева.

Ако Потребителят не е направил погасяване в уговорения срок до 5-то число на следващия месец, то от 06-то число на месеца ще бъдат начислени разходи за събиране на вземането в размер на 2.50 лв. дневно до погасяване на задължението или до момента на обявяване на задължението като предсрочно изискуемо.