Мораторна лихва понякога се среща и като понятието Законна лихва. Мораторната лихва е обезщетение за забавено плащане на задължението, което е в размер на законната лихва върху главницата, която дължиш от момента на забавата на плащането ти до окончателното плащане.

Законната лихва за забава е равна на Общия лихвен процент, обявен от БНБ, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли на текущата година плюс 10 процента на основание Постановление на Министерския съвет №100/29.05.2012 г.

Лихвените проценти, в сила от 1 януари на текущата година, са приложими за първото полугодие на съответната година, а лихвените проценти, в сила от 1 юли са приложими за второто полугодие. Можеш да откриеш информация за валидния в даден момент основен лихвен процент на страницата на Българската Народна Банка в интернет: bnb.bg

Законната лихва за забава се изчислява на дневна база като дневният й размер за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния й размер.

Ако трябва да се изведе разлика между договорната и мораторната лихва, то тя е, че договорната лихва възниква в резултат на подписан договор за заем между кредитоискателя и кредитодателя. Тя се полага на кредитиращата институция заради това, че е отпуснала средства на длъжника.

Мораторната лихва възниква само при забавяне на задължението.