Финансов речник

Проверка на наличността по сметката и статуса на картата и последващо разрешаване или отхвърляне на трансакцията.

Състояние на кредитна или дебитна карта, което позволява извършване на трансакции с нея.

Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на получаване на част от годишната печалба.

Притежател на акции в акционерно дружество.

Компания(фирма), чиито капитал се образува от вноските на участниците с дялове. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно със сумата на притежаваните от тях акции.

Анексът е допълнително споразумение към подписан договор. С него се изменят  условия по договора.

Банка, която е предоставила ПОС терминал на търговец, за да може търговецът да приема плащания с карти.

Дебитна или кредитна карта, издадена от банкова институция, върху която е записана информация по електронен начин и се използва за теглене на пари в брой и плащания на стоки и услуги.

Банкоматът е специализирано устройство с компютърно управление и мрежова връзка, предназначено за предоставяне на пари в брой (кеш) и извършване на парични трансакции.

Kарта, с допълнително вградени микрочип и антена, които позволяват плащане само чрез доближаването й до съответния четец. Плащанията за малки суми се осъществяват без да се въвежда ПИН код. Безконтактно плащане за по-голяма сума се осъществява аналогично, но тогава ще бъде необходимо въвеждането на ПИН код.  В случай, че ПОС терминалът не разполага с безконтактен четец, трансакцията ще се осъществи по обичайния начин – чрез прочитане на чипа или магнитната лента на картата.

Състояние на картата, при което не могат да се извършват трансакции с нея. Причини за блокиране на картата могат да бъдат различни.

БНБ е централната банка на Република България. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб.

Зададен период, през който кредитнатата карта може да бъде използвана. Срокът на валидност е посочен върху всяка кредитна карта и е до 24 ч. на последния ден от изписания на съответната карта месец и година. Обикновено картите са с валидност от 1 до 3 години в зависимост от техния вид.

Парична единица, която стои в основата на. Обикновено под валута се разбират парите на дадена страна.

Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.

Софтуерно дефиниран терминал който може да бъде интегриран в електронен магазин за приемане на плащане с дебитни и кредитни карти.

Размера на дълга по кредит, без сумата на дължимите лихви.

Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

Банкова карта, чрез която клиентът може да използва средствата от сметката си чрез теглене на суми от АТМ устройства или плащане на ПОС терминал и в интернет.

Споразумение, по силата на което кредитора се задължава да отпусне на кредитополучателя парична сума при уговорени условия и срок. Кредитополучателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне в определения срок, като заплати уговорените лихви и такси.

Всяко вземане, задължение или имущество на банката (фирмата), независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риск.

Износ на стоки или капитали.

Пари, които се разменят само по електронен път. Обикновено това включва използването на компютърни мрежи, интернет и цифрови системи за съхранение на данни.

Издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции.

Лихвата, която би била платена, ако депозитът (кредита) се олихвява веднъж годишно.

Прибавяне на съответните начислени лихви към гланицата на кредита, което се извършва в края на отделните лихвени периоди. Тогава прибавената лихва се олихвява заедно с главницата през следващите периоди и капитализацията на лихвата води до така наречената ефективна лихва.

Информация в електронен или хартиен вариант за движенията по картова сметка за фиксиран период. Включва информация за трансакциите и баланса по картата за конкретния период.

Кредит, който поради неизпълнение на задълженията от страна на кредитополучателя, се събира по съдебен път.

Всеобщо (в рамките на цялата икономика) и относително дълготрайно нарастване на цените на стоките, което намалява покупателната способност на паричната единица и повишава стойността на живота.

Залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва.

Физическо лице, на което е издадена карта.

Парите в наличност, в брой(монети и банкноти).

Финансови средства, отпуснати от банка или друга финансова институция на физическо или юридическо лице, при определени условия.

Максималната сума на отпуснатия кредит, която може да бъде използвана с дадена кредитна карта.

Банкова карта, чрез която клиентът може да използва средствата от кредитния си лимит. Чрез кредитната карта могат да се извършват он-лайн и оф-лайн трансакции.

Ограничение, пределно количество, пределна норма, граница.

Ограничение по отношение на броя или сумата на трансакциите, които могат да се направят с кредитна или дебитна карта за определен период от време. Лимитите се определят на трансакция, за ден и за седмица.

Възнаграждение, което длъжникът плаща на кредитора за ползване на неговите парични средства.

Процентът, с който финансовата институция олихвява предоставените в заем средства.

Лента, прикрепена към гърба на кредитна или дебитна карта, която съдържа която съдържа записана информация за картата, картодържателя и срока на валидност на картата.

Паричен превод, при който сметките на наредителя и бенефициента са в различни банки.

Кредитна карта, която може да се използва в страната и в чужбина.

Сума, блокирана по картовата сметка, до изтичане на срока на валидност на картата.

Минималната погасителна вноска е минималната сума, която трябва да внесеш след използване на кредитна карта.

Поръчителство, гаранция, залог, ипотека или изявление, което осигурява възможност при непогасяване на кредит, дължимата сума да се изплати.

Вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирми. Облигациите са форма на дългосрочни заеми, ползвани от емитента. Те могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва, която се начислява върху номиналната стойност на облигацията. Обикновено тези със срок 10 години се наричат notes, а над 10 г. bonds. Те са купон, но съществуват и сконтови облигации – така наречените zero-coupon bonds.

Финансова операция, при която се оспорва определена трансакция с дебитна или кредитна карта. Оспорването се извършва от банката издател предимно по искане на картодържателя. Задължително условие е да има основателна причина за оспорване на трансакцията.

Датата, на която трябва да се плати вноската по кредит или кредитна карта.

Датата на изтичане на договорения срок, за който е отпуснат кредита.

Персонален идентификационен номер /ПИН/, секретен код, свързан с дадена кредитна или дебитна карта. Предоставя се на клиента с картата и служи за идентификация при използване на картата на банкомат или ПОС-терминал. ПИН кодът е най-малко четирицифрен и има правната сила на електронен подпис. В случай, че клиентът забрави ПИН кода на своята карта, се налага издаване на нова карта.

Документ, който се попълва и подписва от наредителя на превода и служи като основание на банката за извършване на превод от сметката на клиента.

График за плащане на погасителни вноски до пълното изплащане на кредита.

Лице, което поема отговорност за изплащане на кредита, ако не го изплати кредитополучателя.

Устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги при търговец или се получават пари в брой при използване на банкова карта в режим он-лайн.

Процесът на изготвяне и доставяне на банкова карта на притежател, който е забравил ПИН кода към картата си или чиято карта е била открадната, изгубена или повредена.

Кредит, който не се погасява в срок.

Дължимите лихви, които не са платени в срок от кредитополучателя.

Сумата, която е на разположение да бъде използвана посредством картата от картодържателя.

Кредит, който може да бъде многократно отпускан, усвояван, и след погасяване отпускан отново при същите условия и размер.

Частни лица, или организации, създадени съобразно закона, които се третират като местни лица според данъчното законодателство и законодателството за валутния контрол.

Доход от производствената употреба на земята. Цената на земята се капитализира в поземлена рента.

Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.

Сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити.

Банкова сметка за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка или друг аналогичен документ.

Пари в брой, пари по сметки и електронни пари.

Периодът, през който банковата карта може да бъде използвана. Върху всяка банкова карта е посочен срокът на валидност. Той винаги е до последния ден на посочения месец от съответната година. При изтичането на срока на валидност следва картодържателят да получи своята подновена карта, която е с нов срок на валидност. Издаваните в България дебитни карти обикновено са със срок на валидност 2 или 3 години, а кредитните карти – 1 или 2 години.

Официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги.

Електромеханични устройства, които позволяват на оправомощени потребители достъп до редица услуги. Потребителят има достъп до услугите на терминала чрез карта, която разполага с една или повече от следните операции: пари в брой, дебитиране, забавено дебитиране, кредитиране и електронни пари. Терминалите са места за физически достъп и могат да бъдат обслужвани терминали (изискват помощта на оператор или касиер) или необслужвани терминали (предназначени да се използват от картодържателя в самостоятелен режим).

Извършване на операция чрез кредитна или дебитна карта като: теглене на пари в брой от банкомат или ПОС терминал, плащане на стоки и услуги в търговски обекти или онлайн, плащане на стоки и услуги по телефон, плащане на стоки и услуги от банкомат, прехвърляне на суми между сметки и карти.

Прехвърляне, превод по извършени плащания.

Професионалист, или орган представляващ група от професионалисти, който е упълномощен да получи средства срещу получаване на стоки или услуги, и който има споразумение с кредитна институция за получаване на такива средства (платежни средства). Търговецът може да използва сървър (сървър на търговеца), който може да позволи на клиента да избере платежни средства и който съхранява транзакцията за по-късно разплащане.

Проверка на наличността по сметката и статуса на картата и последващо разрешаване или отхвърляне на трансакцията.

Състояние на кредитна или дебитна карта, което позволява извършване на трансакции с нея.

Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на получаване на част от годишната печалба.

Притежател на акции в акционерно дружество.

Компания(фирма), чиито капитал се образува от вноските на участниците с дялове. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно със сумата на притежаваните от тях акции.

Анексът е допълнително споразумение към подписан договор. С него се изменят  условия по договора.

Състояние на картата, при което не могат да се извършват трансакции с нея. Причини за блокиране на картата могат да бъдат различни.

БНБ е централната банка на Република България. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб.

Банка, която е предоставила ПОС терминал на търговец, за да може търговецът да приема плащания с карти.

Дебитна или кредитна карта, издадена от банкова институция, върху която е записана информация по електронен начин и се използва за теглене на пари в брой и плащания на стоки и услуги.

Банкоматът е специализирано устройство с компютърно управление и мрежова връзка, предназначено за предоставяне на пари в брой (кеш) и извършване на парични трансакции.

Kарта, с допълнително вградени микрочип и антена, които позволяват плащане само чрез доближаването й до съответния четец. Плащанията за малки суми се осъществяват без да се въвежда ПИН код. Безконтактно плащане за по-голяма сума се осъществява аналогично, но тогава ще бъде необходимо въвеждането на ПИН код.  В случай, че ПОС терминалът не разполага с безконтактен четец, трансакцията ще се осъществи по обичайния начин – чрез прочитане на чипа или магнитната лента на картата.

Зададен период, през който кредитнатата карта може да бъде използвана. Срокът на валидност е посочен върху всяка кредитна карта и е до 24 ч. на последния ден от изписания на съответната карта месец и година. Обикновено картите са с валидност от 1 до 3 години в зависимост от техния вид.

Парична единица, която стои в основата на. Обикновено под валута се разбират парите на дадена страна.

Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.

Софтуерно дефиниран терминал който може да бъде интегриран в електронен магазин за приемане на плащане с дебитни и кредитни карти.

Размера на дълга по кредит, без сумата на дължимите лихви.

Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

Банкова карта, чрез която клиентът може да използва средствата от сметката си чрез теглене на суми от АТМ устройства или плащане на ПОС терминал и в интернет.

Споразумение, по силата на което кредитора се задължава да отпусне на кредитополучателя парична сума при уговорени условия и срок. Кредитополучателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне в определения срок, като заплати уговорените лихви и такси.

Всяко вземане, задължение или имущество на банката (фирмата), независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риск.

Износ на стоки или капитали.

Пари, които се разменят само по електронен път. Обикновено това включва използването на компютърни мрежи, интернет и цифрови системи за съхранение на данни.

Издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции.

Лихвата, която би била платена, ако депозитът (кредита) се олихвява веднъж годишно.

Прибавяне на съответните начислени лихви към гланицата на кредита, което се извършва в края на отделните лихвени периоди. Тогава прибавената лихва се олихвява заедно с главницата през следващите периоди и капитализацията на лихвата води до така наречената ефективна лихва.

Информация в електронен или хартиен вариант за движенията по картова сметка за фиксиран период. Включва информация за трансакциите и баланса по картата за конкретния период.

Кредит, който поради неизпълнение на задълженията от страна на кредитополучателя, се събира по съдебен път.

Всеобщо (в рамките на цялата икономика) и относително дълготрайно нарастване на цените на стоките, което намалява покупателната способност на паричната единица и повишава стойността на живота.

Залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва.

Физическо лице, на което е издадена карта.

Парите в наличност, в брой(монети и банкноти).

Финансови средства, отпуснати от банка или друга финансова институция на физическо или юридическо лице, при определени условия.

Максималната сума на отпуснатия кредит, която може да бъде използвана с дадена кредитна карта.

Банкова карта, чрез която клиентът може да използва средствата от кредитния си лимит. Чрез кредитната карта могат да се извършват он-лайн и оф-лайн трансакции.

Ограничение, пределно количество, пределна норма, граница.

Ограничение по отношение на броя или сумата на трансакциите, които могат да се направят с кредитна или дебитна карта за определен период от време. Лимитите се определят на трансакция, за ден и за седмица.

Възнаграждение, което длъжникът плаща на кредитора за ползване на неговите парични средства.

Процентът, с който финансовата институция олихвява предоставените в заем средства.

Лента, прикрепена към гърба на кредитна или дебитна карта, която съдържа която съдържа записана информация за картата, картодържателя и срока на валидност на картата.

Паричен превод, при който сметките на наредителя и бенефициента са в различни банки.

Кредитна карта, която може да се използва в страната и в чужбина.

Сума, блокирана по картовата сметка, до изтичане на срока на валидност на картата.

Минималната погасителна вноска е минималната сума, която трябва да внесеш след използване на кредитна карта.

Поръчителство, гаранция, залог, ипотека или изявление, което осигурява възможност при непогасяване на кредит, дължимата сума да се изплати.

Вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирми. Облигациите са форма на дългосрочни заеми, ползвани от емитента. Те могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва, която се начислява върху номиналната стойност на облигацията. Обикновено тези със срок 10 години се наричат notes, а над 10 г. bonds. Те са купон, но съществуват и сконтови облигации – така наречените zero-coupon bonds.

Финансова операция, при която се оспорва определена трансакция с дебитна или кредитна карта. Оспорването се извършва от банката издател предимно по искане на картодържателя. Задължително условие е да има основателна причина за оспорване на трансакцията.

Датата, на която трябва да се плати вноската по кредит или кредитна карта.

Датата на изтичане на договорения срок, за който е отпуснат кредита.

Персонален идентификационен номер /ПИН/, секретен код, свързан с дадена кредитна или дебитна карта. Предоставя се на клиента с картата и служи за идентификация при използване на картата на банкомат или ПОС-терминал. ПИН кодът е най-малко четирицифрен и има правната сила на електронен подпис. В случай, че клиентът забрави ПИН кода на своята карта, се налага издаване на нова карта.

Документ, който се попълва и подписва от наредителя на превода и служи като основание на банката за извършване на превод от сметката на клиента.

График за плащане на погасителни вноски до пълното изплащане на кредита.

Лице, което поема отговорност за изплащане на кредита, ако не го изплати кредитополучателя.

Устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги при търговец или се получават пари в брой при използване на банкова карта в режим он-лайн.

Процесът на изготвяне и доставяне на банкова карта на притежател, който е забравил ПИН кода към картата си или чиято карта е била открадната, изгубена или повредена.

Кредит, който не се погасява в срок.

Дължимите лихви, които не са платени в срок от кредитополучателя.

Сумата, която е на разположение да бъде използвана посредством картата от картодържателя.

Кредит, който може да бъде многократно отпускан, усвояван, и след погасяване отпускан отново при същите условия и размер.

Частни лица, или организации, създадени съобразно закона, които се третират като местни лица според данъчното законодателство и законодателството за валутния контрол.

Доход от производствената употреба на земята. Цената на земята се капитализира в поземлена рента.

Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.

Сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити.

Банкова сметка за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка или друг аналогичен документ.

Пари в брой, пари по сметки и електронни пари.

Периодът, през който банковата карта може да бъде използвана. Върху всяка банкова карта е посочен срокът на валидност. Той винаги е до последния ден на посочения месец от съответната година. При изтичането на срока на валидност следва картодържателят да получи своята подновена карта, която е с нов срок на валидност. Издаваните в България дебитни карти обикновено са със срок на валидност 2 или 3 години, а кредитните карти – 1 или 2 години.

Официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги.

Електромеханични устройства, които позволяват на оправомощени потребители достъп до редица услуги. Потребителят има достъп до услугите на терминала чрез карта, която разполага с една или повече от следните операции: пари в брой, дебитиране, забавено дебитиране, кредитиране и електронни пари. Терминалите са места за физически достъп и могат да бъдат обслужвани терминали (изискват помощта на оператор или касиер) или необслужвани терминали (предназначени да се използват от картодържателя в самостоятелен режим).

Извършване на операция чрез кредитна или дебитна карта като: теглене на пари в брой от банкомат или ПОС терминал, плащане на стоки и услуги в търговски обекти или онлайн, плащане на стоки и услуги по телефон, плащане на стоки и услуги от банкомат, прехвърляне на суми между сметки и карти.

Прехвърляне, превод по извършени плащания.

Професионалист, или орган представляващ група от професионалисти, който е упълномощен да получи средства срещу получаване на стоки или услуги, и който има споразумение с кредитна институция за получаване на такива средства (платежни средства). Търговецът може да използва сървър (сървър на търговеца), който може да позволи на клиента да избере платежни средства и който съхранява транзакцията за по-късно разплащане.