Финансов речник

Всяко вземане, задължение или имущество на банката (фирмата), независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риск.
Износ на стоки или капитали.
Пари, които се разменят само по електронен път. Обикновено това включва използването на компютърни мрежи, интернет и цифрови системи за съхранение на данни.
Издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции.
Лихвата, която би била платена, ако депозитът (кредита) се олихвява веднъж годишно.
Прибавяне на съответните начислени лихви към гланицата на кредита, което се извършва в края на отделните лихвени периоди. Тогава прибавената лихва се олихвява заедно с главницата през следващите периоди и капитализацията на лихвата води до така наречената ефективна лихва.