Финансов речник

Информация в електронен или хартиен вариант за движенията по картова сметка за фиксиран период. Включва информация за трансакциите и баланса по картата за конкретния период.
Кредит, който поради неизпълнение на задълженията от страна на кредитополучателя, се събира по съдебен път.
Всеобщо (в рамките на цялата икономика) и относително дълготрайно нарастване на цените на стоките, което намалява покупателната способност на паричната единица и повишава стойността на живота.
Залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва.