Предишна Следваща

Защо да диверсифицираш своето инвестиционно портфолио?

Какво представлява диверсификацията?

Преди да обърнем внимание на днешната ни тема, а именно защо диверсификацията на инвестиционното портфолио е силно препоръчителна, трябва да изясним същността на понятието „диверсификация“. В най-общото си значение диверсификацията се свързва с отказ от едностранчива специализация, с разнообразие и многоликост. Когато става въпрос за финансовата сфера, диверсификацията се възприема като инвестиционна стратегия, служеща за намаляване на риска за цялостното портфолио. Тя се осъществява чрез инвестиране в различни категории финансови инструменти. Комбинацията може да се състои от акции, облигации, валута, ценни метали и др. Все повече инвеститори залагат на диверсификацията, опитвайки се да постигнат максимална доходност при разумни нива на риск.

Кои са основните преимущества на диверсификацията?

Диверсификацията носи множество и разнообразни преимущества по отношение на стабилността и развитието на едно инвестиционно портфолио. Започвайки от редуцирането до минимум на потенциалните рискове, свързани със загуба на средства и финансови щети за инвеститора, и стигайки до отварянето на повече възможности за постигане на неговите бъдещи цели във финансов план. В следващите редове ще научиш малко повече за всички тези преимущества от прилагането на стратегията за диверсификация.

По-малък риск – разбира се, няма как да не започнем с това преимущество, което всъщност е и основната цел на диверсификационната стратегия. Диверсификация на инвестиционното портфолио се прави, за да бъде намален до минимум рискът от безвъзвратна загуба на средствата на инвеститора. Такава загуба може да бъде причинена от внезапен срив на пазарите и обезценяване на дадени активи. Идеята на диверсификацията е при наличие на подобна извънредна ситуация да не бъде повлечено цялото инвестиционно портфолио към бездната. Именно затова в основата на диверсификационната стратегия е заложено инвестирането в различни категории финансови инструменти. По този начин загубите, причинени от инвестициите в определени активи, ще бъдат компенсирани с получаването на печалба от други такива.

Важно е да споменем, че за прилагането на наистина ефективна и носеща резултати диверсификационна стратегия е необходимо въпросните категории активи да не бъдат взаимосвързани. Или казано с други думи, колебанията и тенденциите на единия пазар да не оказват по никакъв начин влияние на другия такъв. Един пример за надеждна и ефективна диверсификация е комбинирането на акции с някакъв вид ценни метали (напр. злато). Добре известно е, че пазарът на злато не следва тенденциите, развиващи се на фондовите борси. Това се видя много ясно по време на финансовата криза от 2008 година. През споменатия период, в който фондовите борси по цял свят претърпяха огромен срив, пазарните стойности на златото не само, че не паднаха надолу, но и дори отбелязаха леко повишение. В този смисъл ако търсиш инструмент, с който да диверсифицираш наличното си портфолио от акции и други ценни книжа, горещо ти препоръчваме да се насочиш към ценните метали и по-специално златото.

Повече възможности – обикновено за постигането на желаната възвръщаемост от дадена инвестиция се изисква значително време. Малко вероятно е от първия опит да попаднеш на пазар, в който ще има продължителни и ясно изразени тенденции на покачване. Което означава, че не бива да се надяваш на бързи и големи печалби, случващи се неизменно след реализирането на съответната инвестиция. Когато говорим за диверсифицирано портфолио обаче, нещата стоят по малко по-различен начин. Присъствието на няколко пазара ти позволява при възникване на растеж и положителни тенденции в който и да било от тези пазари, да се възползваш максимално. Разбира се, различните пазари носят и различна степен на риск за твоите инвестиции. Но, както вече казахме, въпросният риск се редуцира до минимум, ако следваш добрите практики на диверсификацията и заложиш на активи, които не са взаимосвързани.

Избягване на грешки и крайности -  обикновено при инвестиции се допускат няколко основни типа грешки. От една страна, редица инвеститори избират да залагат само и единствено на познат и сигурен пазар. Като по този начин те ограничават инвестициите си до своята държава или дори индустрията, в която работят. Това обаче почти винаги възпрепятства създаването на гъвкаво инвестиционно портфолио, носещо добра възвръщаемост. Има и друг тип инвеститори, най-често по-млади и неопитни такива, които наблягат на инвестирането във високорискови активи, преследвайки максимална печалба. Подобна крайност също не е препоръчителна, защото при нея едно неблагоприятно стечение на обстоятелствата може да те остави на червено. Прилагането на диверсификационната стратегия предотвратява такива грешки и крайности, давайки възможност на инвеститора да вложи своите средства в напълно различни и независими един от друг активи. В това число активи от разнообразен тип и произход, ниско- и високорискови и т.н.

Както виждаш, диверсификацията на инвестиционното портфолио е изключително полезна, с оглед постигането на желаната доходност, което обаче не е свързано с предприемането на неразумни финансови рискове. Всичко, което сега се изисква от теб, е да откриеш подходящите активи и опции за инвестиране, следвайки споменатите дотук в текста изисквания.