Предишна Следваща

Видове кредити и съвети за правилното им управление /част 1/

Има различни видове кредити, които могат да използват физическите и юридическите лица. Кредитите се разделят на различни типове, според различните параметри, които ги характеризират.

В следващите редове ще ти дадем малко повече информация за видовете кредити, които съществуват и как да ги различаваш един от друг. Също така ще ти дадем съвети как да управляваш финансите си, при използването на някои от тези кредити.

Това е първа част на материала, в който описваме основните типове кредити, които потребителите могат да използват.

Кредитирането стои в основата на банковата дейност.

Като за начало, според критерия срок, кредитите се разделят на следните видове:

- Краткосрочни кредити - със срок до 1 година. Такъв характер имат ломбардният, контокорентният и други кредити. Те се използват за оборотни нужди или оборотен капитал за предприятия. Потребителите често се възползват от такъв тип кредити, когато пазаруват стоки на изплащане, като електроуреди, бяла и черна техника, обзавеждане и други. При краткосрочният кредит, вноската може да бъде по-голяма, но пък оскъпяването е по-малко.

- Средносрочни кредити - със срок от 1 до 3 години, които обикновено се насочват към високотехнологични и ефективни инвестиции.

- Дългосрочни заеми - от 3 до 10 и повече години, които са с инвестиционно предназначение и имат ипотекарна и емисионна форма. Трябва да знаеш, че дългосрочните кредити се характеризират с по-малка месечна вноска, но за сметка на това – с по-високи лихвени проценти. Дългосрочен характер могат да имат и ломбардният и контокорентният кредит. Повече за краткосрочните и дългосрочни кредити, ще разкрием утре, в продължението на тази статия.

Според обезпечеността на кредита, кредитите се разделят на:

- Необезпечени - непокрити, наричани още персонални кредити. Те се отпускат на сигурни, стабилни и добре познати клиенти. При необезпечените кредити рискът на банката е по-голям, освен това те имат по-значителен инфлационен потенциал.

- Обезпечени или покрити кредити, които се отпускат срещу вещни обезпечения или гаранции.

Според предназначението на един кредит, различаваме следните видове заеми:

- Потребителски или консумативни кредити - тяхното предназначение е да увеличат покупателната сила и да задоволят консумативните нужди на физическите лица. От подобни кредити се възползва почти всеки потребител.

За да управляваш правилно средствата по потребителския си кредит, трябва да си преценил внимателно доходите си. В противен случай високата лихва на подобен кредит може да затрудни финансовата ти стабилност. Имай предвид, че потребителският кредит често изисква големи месечни вноски. Ако не си преценил добре разходите си за периода е много вероятно да изпаднеш в неплатежоспособност. Също така, трябва да си наясно, че потребителският кредит, осигурен от банкова институция, често е свързан с допълнителни разходи. Тези разходи са под формата на такси и комисионни. И много често, кредитополучателят не е взел предвид тяхното наличие. Ако обаче погасяваш вноските си навреме и си добър платец, то кредиторите ще забележат това и ще имаш добър кредитен рейтинг пред тях. А подобна кредитна история ще ти гарантира и нови възможности за финансиране в бъдеще.

- Кредити с производствено предназначение. Те от своя страна биват два основни вида: първо - кредити за оборотни средства, нужди или капитали и второ - инвистиционни кредити, кредити за изграждане и набавяне на дълготрайни материални или нематериални активи.

Според типа на кредитополучателите, кредитите се делят на:

- Кредити, отпускани на физически лица. Тези кредити от своя страна могат да се използват за две основни цели - потребителски или консумативни нужди и за производствени нужди на еднолични търговци, еднолични земеделски стопани и занаятчии. Например потребителският кредит под формата на парични средства, който е толкова разпространен, спада към тези кредити.

- Кредити, отпускани на юридически лица. Те са разнообразни и могат да се обособят на две основни групи: юридически лица с характер на стопански предприятия в съответствие с изискванията на Търговския закон и юридически лица с характер на нестопански организации.

- Кредити, отпускани на държавата и на други публично-правни субекти.

А какво представлява един от най-известните кредити – ипотечният?

Ипотечен кредит се предоставя срещу обезпечение с недвижимо имущество. За целта се учредява ипотека, която позволява на банката при неизпълнение на кредитния договор да получи удовлетворение от продажната цена на недвижимия имот.

Кредитите, обезпечени с ипотека върху жилищен или нежилищен недвижим имот, предоставят възможност за дългосрочно нисколихвено финансиране. Те се разделят на 1) целеви ипотечни кредити - за покупка, ремонт, довършителни работи, строеж или рефинансиране и 2) нецелеви кредити - за покриване на текущи нужди. Като нецелевите кредити се отпускат без банката да се интересува за какво са необходими средствата.

Какви могат да бъдат целевите ипотечни кредити:

- Кредит за покупка - на апартаменти, гаражи, къщи и други.

С жилищен кредит за покупка се финансира придобиването на собствеността, както на окончателно построени имоти, така и на такива в процес на изграждане.

Какво да знаеш при този тип ипотечен кредит?

Има обезпечение - учредява се законна/договорна ипотека върху имота, който се закупува с предоставения кредит и/или друг имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.

Трябва да си наясно, че размерът на кредита зависи от:

- стойността на сделката - договорената покупна цена на имота по предварителен договор.

- пазарната стойност на имота/имотите, служещи за обезпечение. Процентът на финансиране /съотношението размер на кредита към размер на пазарната оценка/ варира, в зависимост от възприетите от банката критерии. Тук са важни факторите конструкция и разположение на имота.

- доходите на кредитоискателите – банките имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателите, които се отнасят, както за остатъчния семеен доход, така и за признаването на доходи от различни източници. Тук идва на фокус и кредитната история, която потребителят има. А както знаеш, за добра кредитна история е ефективно използването на кредитни карти. При разумно ползване на ти не само, че ще гарантираш финансовата си стабилност, но и ще изградиш добър профил на кредитополучател. Така, когато искаш да ти бъде отпуснат ипотечен кредит, кредитната ти история ще бъде в твоя полза, а не в твой ущърб.

- максималния размер на кредита според правилата на банката – повечето банки не ограничават максималния размер на кредита, ако са изпълнени изискванията за доход и ако пазарната оценка на имота е достатъчна, за да обезпечи искания кредит.

- Срок на кредита – максималният срок на жилищните кредити в различните банки е 20, 25, 30 до 35 години. Тук обаче е добре да знаеш, че възрастта ти също оказва влияние на срока на кредит, който ще ти бъде позволен.

Освен за покупка, целевият ипотечен кредит може да е и за ремонт, подобрения, реконструкция на недвижими имоти.

Повече за този и другите типове кредити, можеш да видиш в следващата част на статията.
Тогава ще ти разкажем и за кредитните карти като форма на кредитиране. Един добър избор е кредитна карта AXI, с условията по която можеш да се запознаеш тук.