Предишна Следваща

Видове кредити и съвети за правилното им управление /част 2/

Продължаваме да разказваме за различните видове кредити и спецификите за тяхното ползване с детайли за ипотечните кредити и по-точно за целевите такива.

Както вече знаеш, целевият ипотечен кредит може да е за покупка на имот, но може да е и за ремонт и реконструкция на собственост. Тук обезпечението се учредява с договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.

Размерът на кредита зависи от:

- стойността на дейностите, които се финансират с искания кредит.

- пазарната стойност на имота/имотите, служещи за обезпечение.

- доходите на кредитоискателя.

- максималния размер на кредита, според правилата на кредитора.

Срок на кредита – тук срокът на кредита се припокрива с този на кредита за покупка.

Целеви ипотечен кредит може да е за строеж – тук обезпечението може да е и парцела, върху който се планира строеж. Другият вид такъв кредит е за рефинансиране .

Когато банката не се интересува за какво изразходваш отпуснатите средства по ипотечния кредит, той се води за текущи нужди.

В зависимост от формата на кредита, различаваме следните типове кредити:

- Сконтов кредит - първият банков кредит, възникнал на основата на стоковия кредит. Той е предпочитана форма на краткосрочно кредитиране в повечето европейски страни и главно във Франция, Италия, Белгия.

- Контокорентен кредит - банковият кредит може да изразява еднократни и случайни кредитни отношения, а може да участва постоянно в текущата дейност на фирмите. Когато банката се намира в постоянни делови връзки с клиентите си, кредитните отношения представляват не отделни изолирани една от друга операции, а се сливат в един поток и приемат взаимен, насрещен характер, т.е. изразяват взаимно кредитиране между двете страни в кредитните отношения. В този случай и двете страни могат да бъдат и кредитори, и дебитори - зависи от състоянието на сметката, по която се оформят. При тези отношения, банката и длъжникът се споразумяват да отчитат по една сметка, чрез дебитирането и кредитирането й, всичките свои делови връзки, свързани с внасяне на депозити, плащания и кредитиране. Тези отношения се наричат контокорентни, а предоставеният кредит - контокорентен. Контокорентният кредит се нарича още счетоводен кредит, тъй като всяка счетоводна операция по разплащателната сметка се отразява върху размера му.

Контокорентият кредит може да се предоставя като:

- Диспозиционен кредит - контокорентен кредит, предоставян на физически лица. На основата на диспозиционния кредит се осъществява кредитирането с кредитни карти. Тези заеми са с най-висока стойност на лихвения марж в сравнение с останалите потребителски кредити.

- Междинен кредит - той е предварителен кредит, използван за временно финансиране за създаването на дълготрайни материални активи, който след намирането на постоянни източници за финансирането им се заменя с дългосрочен източник.

- Кредит тип "Овърдрафт" - понятието "Овърдрафт" има английски произход и означава "над чертата". Този кредит като разновидност на контокорентния кредит и обслужва главно платежните отношения. Предоставя се при извършване на плащания в размер, по-голям от наличния авоар от средства по разплащателната сметка. Обикновено размерът на кредита не е голям. Той се предоставя само при липса на средства по разплащателната сметка и се погасява при постъпване на средства по тази сметка.

- Револвиращ кредит - револвиращият кредит е също разновидност на контокорентния. При него кредитополучателят има право да ползва многократно кредит до договорен размер в течение на определен период от време. Срокът за усвовяване се договаря обикновено в рамките до един месец. Кредитът се предоставя отново след цялостното погасяване на дълга по кредита, т.е. след връщането на заема започва да тече новият срок за усвояването му. Следователно кредитът непрекъснато се обръща. Обикновено лихвата по револвиращия кредит е плаваща.

- Акцептен кредит - под акцептен кредит се разбира кредит, при който банката акцептира менителница, насочена към нея от клиент или негов пълномощник, при условие че клиентът ще предостави на банката насрещната стойност по менителницата преди падежа й. Същността на акцептния кредит се характеризира с това, че при този вид кредит става въпрос за сделка за предоставяне на кредит, но не под формата на пари, а под формата на гаранция. Акцептният кредит е краткосрочен кредит, използван за формиране на оборотния капитал на предприятията, а не за инвестиционни цели.

- Авалов кредит се предоставя под формата на поръчителство, т.е. лична гаранция.

- Ломбарден кредит е краткосрочен кредит, предоставян срещу залог на движимо имущество - ценни книжа, материални ценности, благородни метали, чуждестранна валута. Той възниква в Ломбардия през Средновековието. И в днешни дни краткосрочните кредити срещу залог на вещи са наричани ломбардни кредити. Като гаранция при ломбардния кредит служат възможно по-лесно ликвидни и със стабилна стойност заложни вещи, срещу които на основата на съображенията на банките се отпуска кредит. Заемът срещу залог на вещи се отпуска не върху пълния размер на стойността им, а върху различен относителен дял, зависещ от типа на заложения предмет, от стойността в деня на предоставянето на кредита. Ломбардните кредити се използват обикновено като кредити за текущи нужди: за формиране на краткотрайни материални активи, за преоформяне на активи, за сезонни нужди и за преодоляване на временни финансови напрежения.

А защо кредитната карта е правилният кредит, от който да се възползваш, разбери като видиш.